1. Aansprakelijkheid

1.1. Deelneming aan de activiteiten geschiedt geheel op eigen risico van

de leerling. Bij twijfel over zijn/haar fysieke geschiktheid, dient de

leerling vooraf een huisarts te raadplegen.

1.2. Iedere aansprakelijkheid van Dance Studio Amain voor schade,

als gevolg van dood of letsel van de leerling of bezoeker van de dance studio, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van Dance Studio Amain.

1.3. Iedere aansprakelijkheid van Dance Studio Amain voor schade aan zaken van de leerling, ontstaan tijdens of in enigerlei opzicht verband houdend met de activiteiten daaronder begrepen diefstal, wordt uitdrukkelijk uitgesloten, behoudens opzet of daaraan gelijk te stellen schuld van Dance Studio Amain.

1.4. Voormelde uitsluiting geldt eveneens voor het personeel van Dance Studio Amain.

1.5. Betreden van de locatie is geheel op eigen risico van de leerling of bezoeker.

 

2. Betaling

2.1. Na inschrijving is de leerling het volledige lesgeld van een maand verschuldigd. 

2.2. Voldoening van het aan Dance Studio Amain verschuldigde lesgeld/contributie geschiedt via automatische incasso volgens de op dat moment geldende tarieven. Er wordt vooruit betaald. De tarieven staan op www.dancestudioamain.nl

2.3. De contributie wordt op de 1e van de maand via automatische geïncasseerd van het door u opgegeven rekeningnummer. Er wordt dus vooruit betaald.

2.4. Een eventuele verhoging van de tarieven door Dance Studio Amain kan eerst plaatsvinden na aankondiging met inachtneming van twee maanden.

2.5. Voor shows/optredens is het verplicht de voorgeschreven kleding aan te schaffen. Wij proberen de kosten zo laag mogelijk te houden.

2.6. Voor selectiegroepen is het verplicht een legging en trui aan te schaffen.

 

3. Inschrijven

3.1. Inschrijven dient via het inschrijfformulier op de website.

3.2. Het wijzigen van NAW gegevens of lessen dienen z.s.m. via de mail info@dancestudioamain.nl 

ingediend te worden.

3.3. Door middel van het digitaal ondertekenen van het inschrijfformulier gaat u akkoord met de algemene voorwaarden.

 

4. Opzegging

Opzegging dient te geschieden met inachtneming van 1 maand en de betalingsperiode c.q. voorwaarden en dient op de laatste dag, van de aflopende betalingsperiode, bij Dance Studio Amain bekend te zijn. Mondelinge opzeggingen worden niet geaccepteerd.

Opzeggingen dienen door de verantwoordelijke schriftelijk ingediend te worden via info@dancestudioamain.nl

 

5. Restitutie

In geval van uitsluiting, hierna genoemd onder 6, of verhindering om aan de lessen deel te nemen, vindt geen restitutie van lesgeld plaats. Dance Studio Amain mag lessen annuleren indien hier gegronde redenen voor zijn zoals overmacht situaties en te weinig leerlingen.

 

6. Uitsluiting

In geval van niet-nakoming door de leerling van deze voorwaarden is Dance Studio Amain gerechtigd hem/haar het recht op deelneming aan de lessen met onmiddellijke ingang te ontzeggen.

 

7. Orde

De leerling dient zich gedurende de lessen te houden aan de aanwijzingen van de leidinggevenden namens Dance Studio Amain en dient zich te onthouden van misdragingen.

 

8. Minderjarigen

Voor de leerling die nog niet de leeftijd van 18 jaar heeft bereikt, dient – alvorens hij/zij aan de lessen kan deelnemen – te blijken, de uitdrukkelijke toestemming van zijn/haar wettelijke vertegenwoordiger door middel van ondertekening van het inschrijfformulier.

 

9. Verkeer

Bestuurders bij shows, wedstrijden e.a. zijn zelf verantwoordelijk voor de schadeverzekering inzittenden.

 

11. Algemene regels

10.1. Bezoekers (leerlingen, gasten, ouders etc.) dienen zich gedurende

hun verblijf op locatie van de dansschool te houden aan de huisregels van Dance Studio Amain en/of de regels van de beheerder van de betreffende locatie. Bezoekers dienen de aanwijzingen die gegeven worden door de dansschoolhouder of door de daartoe bevoegde personen op te volgen. Indien men zich daar niet aan houdt, kan tot verwijdering worden overgegaan.

10.2. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) van de dansschool door toedoen van een bezoeker, kunnen verhaald worden.

10.3. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, video, tape, etc.) in en op het terrein van de dance studiois uitsluitend toegestaan met toestemming van Dance Studio Amain.

10.4. Dance Studio Amain is bevoegd om personen wegens wangedrag uit de dansles te verwijderen, dit ter beoordeling van Dance Studio Amain. Dance Studio Amain is gerechtigd mensen die wegens wangedrag uit de les verwijderd zijn, blijvend de toegang tot de dance studio te ontzeggen. In dit geval bestaat er geen recht op gehele of gedeeltelijke restitutie van het lesgeld. 10.5. De lesstof van de lessen zijn uitsluitend voor eigen gebruik. Het is leerlingen ten strengste verboden om het geleerde tijdens en/of na afloop van het volgen van de lessen op enigerlei wijze commercieel aan te wenden, of over te brengen aan derden. Tenzij dit schriftelijk overeen is gekomen met Dance Studio Amain.

 

11. Toestemmingsbepaling

11.1.Ouder(s), verzorger(s) en danser(s) geven Dance Studio Amain toestemming om tijdens de les, wedstrijden, optredens en shows foto’s en video’s te maken en de gemaakte foto’s en video’s te plaatsen op social media, de website www.dancestudioamain.nl, in kranten en op promotiemateriaal.

11.2. Dance Studio Amain is niet verantwoordelijk voor het plaatsen van diverse soorten media door derden. Indien Dance Studio Amain schade ondervindt, zal dit verhaald worden op betreffende leerlingen, ouder(s), verzorger(s) of voogd die dit heeft geplaatst.

 

12. Voorbehoud

Dance Studio Amain behoudt zich het recht af te wijken van de vermelde gegevens zoals docenten, tijden en prijzen.